tisdag 21 november 2017

Internationalisering och Restströmmar från skogsbruket – två aktuella områden för närvärmesektorn och dess framtid!

Inbjudan till workshop inom FRAMTIDA NÄRVÄRME

Vilka utmaningar står närvärmesektorn inför vad gäller internationalisering, marknad och policy, främst i ett EU perspektiv men även globalt? På den nationella arenan diskuteras idag kring restströmmar från skogsbruket och sågverk vad gäller t ex policy, styrmedel och logistiklösningar! Dessa frågor, tillsammans med uppdateringar från några aktuella projekt inom Bränsleprogrammet, kommer vi behandla på denna workshop. Vi kommer även göra en sammanfattning av arbetet inom forumet Framtida Närvärme, och tillsammans med er deltagare göra ett avstamp inför framtida arbete och samverkan!

Varmt välkomna!

Medverkan är öppen och gratis – och du behöver inte ha deltagit i föregående workshopar!

Tid: 30 november 2017 (start kl 10.00)

Lokal: Drottning Kristinas väg 61 i Stockholm (RISE f.d. Innventias lokaler, vid KTH)

Arrangör: RISE, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Universitet

Anmälan (via epost) till: Christoffer Boman, christoffer.boman@umu.se, senast 27 november.

Har du frågor, kontakta: Christoffer Boman (UmU); 072-2010054, christoffer.boman@umu.se eller Staffan Carlsson (RISE); 072-7115596, staffan.carlsson@ri.se


Agenda (Framtida Närvärme, 30 nov 2017)

9.45 - 10.00 Registrering och kaffe

10.00 - 10.30 Introduktion
Välkommen! Introduktion Framtida Närvärme, tidigare workshops och presentation av dagens workshop (Staffan Carlsson, RISE, och Christoffer Boman, UmU)

10.30 - 11.30 Internationalisering, utmaningar, möjligheter

10.30 – 11.00 Närvärme utanför Sverige (Anders Hjörnhede, RISE)

11.00 – 11.30 Innovationskluster Bioenergi- en branschöverskridande mötesplats (Susanne Paulrud, RISE)

11.30 - 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Restströmmar från skogen – marknad, policy, potential, logistik

13.00 - 13.30 Restströmmar från skogsbruket och skogsindustrier (Dimitris Athanassiadis, SLU)

13.30 - 14.00 Nya direktiv och annat nytt på gång inom området skogsbränlen (Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen)

14.00 - 14.40 Projektpresentationer (Bränsleprogrammet - Omvandling)

14.00 – 14.10 Pelletsutveckling för att möta kommande produkt-, säkerhets- och emissionskrav (Michael Finell, SLU)

14.10 – 14.20 CFD modellering som utvecklingsverktyg för effektiv och miljövänlig pyrolysoljeförbränning (Henrik Wiinikka, RISE-ETC)

14.20 – 14.30 Sänkning av kväveoxid- och stoftemissioner samt förlängd livslängd genom rökgasåterföring i en pelletsbrännare 750 kW (Susanne Paulrud, RISE och Robert Ingvarsson, Janfire)

14.30 – 14.40 Bränsleadditiv och sameldning för reduktion av stoftemissioner i biobränsleeldade närvärmeanläggningar (Christoffer Boman, Umeå universitet)

Poster presentationer (övriga delprojekt i programmet)

14.40 - 15.10 Fika

15.10 - 17.00 Syntes och Avslutning – Summering, Framtid, Fortsatt samverkan
Gruppdiskussioner och sammanfattande presentationer! (Alla)
Avslutande syntes, diskussion om framtida samverkan, fortsatt mötesplattform, m m! (Alla, leds av Staffan Carlsson och Christoffer Boman)

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universitet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränslepannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, effektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper t.o.m. 2017 är finansierat av Energimyndigheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar