onsdag 24 januari 2018

Nu flyttar familjen Grankvist ut från Forskningsvillan

Tillsammans med trähustillverkaren Derome och deras varumärke A-hus har RISE tagit fram ett unikt enfamiljshus som är energieffektivt och klimatsmart. Inom projektet NEED4B som startade 2012 byggdes två demonstrationshus – en villa i Borås och en villa i Varberg – med den senaste tekniken inom effektiva energi- och byggnadstekniska lösningar. Över 6000 forskartimmar har lagts på att upprätta en metodik runt lågenergibyggnation, förbättra lösningarna i husmodellen och att analysera resultaten. Resultaten visar bland annat att energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är betydligt lägre än dagens myndighetskrav som tillåter tre gånger högre energianvändning.

Forskningsvillan, ett av NEED4B-projektets demonstrationshus i Sverige, finns i Borås på RISE område.
– Fokus inom projektet har varit på energieffektivitet, lufttäthet och ett bra inomhusklimat Vi har haft stor nytta av det utvecklande samarbetet med RISE och flera av projektets tekniska lösningar är också införda i vår produktion, så som upphöjd styrsyll och andra mindre konstruktionsdetaljer. Takets solcellspaneler har också fungerat väldigt bra på de båda demonstationshusen. Jämfört med ett standardhus är detta enfamiljshus bara 10 procent dyrare i inköp, vilket på sikt betalar igen sig genom lägre energikostnader, berättar Anders Carlsson, teknisk chef på Derome Hus.

Redan 2014 flyttade simuleringsfamiljen Grankvist in i Forskningsvillan, ett av demonstrationshusen, i Borås. Familjen representerar en typisk genomsnittlig familj med representativa vanor och aktiviteter. De har nu under flera års tid övervakats, mätts och analyserats av forskare i projektet. Simuleringsfamiljen har också blivit jämförda med en riktig familj, som bor i det andra demonstrationshuset, i Varberg. I ett lågenergihus har brukarbeteendet en procentuellt större inverkan på energianvändningen, än i ett vanligt hus, eftersom lågenergihuset använder mindre energi för uppvärmning och tekniska funktioner. Projektet har därför även gjort beteendestudier kring hur man använder tekniken på den riktiga familjen i Varberg.

Energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är uppmätt till 18 kWh/m2 per år. Detta är betydligt lägre än dagens myndighetskrav, Boverkets byggregler (BBR), som tillåter 55 kWh/m2 per år. I demonstrationshuset i Varberg, där den verkliga familjen bor, har man mätt energianvändningen till 30 kWh/m2 per år. 

– Under den första delen av mätperioden i Varberg upptäckte vi att energianvändningen var onormalt hög, vilket berodde på en felaktigt inställd ventilation. Detta justerades, men ändå drog huset i Varberg betydligt mer energi än motsvarande i Borås. I projektet genomfördes också intervjuer med familjen i Varberg och vi kunde då konstatera att det fanns ett vädringsbeteende som bidrog till den höga energianvändningen. När vi har räknat på det, så står den felaktiga inställningen och brukarbeteendet kopplat till ventilationen för hela 10 kWh/m2 per år i onödig energianvändning. Så om man räknar bort den onödiga energianvändningen är de båda husen fullt jämförbara, påpekar Lisa Ossman, projektledare på RISE.

– Projektet visar tydligt att det har varit en läroprocess för den verkliga familjen att förstå hur styrningen fungerar i de tekniska lösningarna i huset. Det gäller ju att de som bor i husen använder sig av den kapacitet som finns i de tekniska lösningarna och att man inte använder sig av tidigare invanda beteenden. Så här behöver vi och hela branschen verkligen jobba vidare för att öka förståelsen för handhavandet av tekniken hos de som bor i husen, så att man verkligen använder sig av den energieffektiva tekniken, säger Anders Carlsson.

När nu projektet avslutas så kommer simuleringsfamiljen Grankvist att flytta ut från Forskningsvillan, som kommer att fortsätta att användas som ett fullskalecentrum för forskning om framtidens boende.

– Projektet har gett oss oerhörd kunskap som kommer att vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. De båda familjerna, både familjen Grankvist och den verkliga familjen, har starkt bidragit till viktig fakta kring lågenergihus. Flera andra forsknings- och utvecklingsprojekt kommer - precis som NEED4B-projektet - också att testa och utvärdera ny, innovativ teknik och metoder i den kontrollerade, men ändå verklighetstrogna miljön. Så nu kommer nya simuleringspersoner att flytta in i villan, avslutar Lisa Ossman.

För mer information

Kontakta Lisa Ossman, RISE, lisa.ossman@ri.se, tel 070-658 58 73 eller Anders Carlsson, Derome, anders.carlsson@derome.se, tel 0300-56 88 12


Bygget av de båda klimatsmarta pre-fabricerade trävillorna i Borås och Varberg har skett inom ramen för det EU-finansierade samarbetsprojektet NEED4B som startade 2012 och som avslutas nu i början av 2018. Projektet har gått ut på att stimulera byggnationen av energiekonomiska byggnader – bostäder, kontor och offentliga byggnader. Byggnaderna följdes sedan upp under två års tid för att säkerställa att målen nås. Alla byggnader har ett sammantaget mål att minska energianvändningen med drygt 60 % jämfört med dagens myndighetskrav. Övriga demonstrationsbyggnader finns i Belgien, Italien, Spanien och Turkiet. Lärdomarna från projektet sprids sedan och bidrar förhoppningsvis till att göra all nyproduktion av byggnader energieffektivare.

måndag 11 december 2017

Mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen kan sparas

Bra energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen genom att påverka användarens beteende, exempel på funktioner är kallstart eller återfjädrande reglage. Men hur mycket varmvattens sparas, och hur påverkar funktionerna vardagen för den som diskar eller duschar? Detta har projektet ”Vattenanvändning med energieffektiva blandare” tagit reda på genom att mäta vattenanvändningen och intervjua hyresgäster i några av AB Bostäders flerbostadshus på Tullen i Borås, där energieffektiva blandare har installerats.

I detta projekt har forskare vid RISE genomfört mätningar under två års tid, först med standardblandare och sedan med bra energiklassade blandare från de två tillverkarna FM Mattsson och Villeroy & Boch Gustavsberg.

– Jag blev positivt överraskad av resultatet! Jag trodde inte att enbart byte till nya energieffektiva blandare skulle kunna ge en så stor besparing, säger Josefine Norresjö som är energicontroller och projektledare på AB Bostäder i Borås.

– Vi kommer att ha stor nytta av resultatet. En så pass hög besparing kan motivera oss att sätta in en dyrare blandare vid exempelvis badrumsrenoveringar och även när vi gör rena blandarbytesprojekt, menar Josefine Norresjö.

Projektet, som finansierats bland annat av Energimyndigheten, har letts av RISE Research Institutes of Sweden. Mätutrustning installerades i fem av husen och de boende inbjöds att delta i enkätstudier och fokusgrupper för att ge sin syn av hur de nya blandarna har fungerat i badrum och kök. Eftersom tillverkarna av blandarna varit delaktiga i projektet har de boendes synpunkter varit mycket värdefulla.

– Resultaten visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen med de nya blandarna. Det är ett bra resultat, och förhoppningen är att resultatet kan komma till nytta för bland annat bostadsbolag som är intresserade av att installera liknande produkter. Resultaten från enkätstudien visar också att attityden till de energieffektiva blandarna överlag var god, säger Björn Folkeson, projektledare på RISE. 

– Energieffektiva blandare har en mycket stor potential att minska energianvändningen i bebyggelsen i landet. Blandare finns ju precis överallt - i alla typer av bostäder och lokaler, fortsätter Björn Folkeson.

Projektdeltagare: RISE Research Institutes of Sweden, AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket.
Projektet finansieras av: Energimyndigheten, AB Bostäder Borås, FM Mattsson, Villeroy & Boch Gustavsberg, JM, HSB, Skanska samt Boverket


För mer information: Kontakta projektledare Björn Folkeson, RISE Research Institutes of Sweden, tel 010-516 54 46, bjorn.folkeson@ri.se

tisdag 28 november 2017

Värmepumpar i lågenergihus – översikt av nyttan i senaste numret av HPT Magazine


Att använda värmepumpar för uppvärmning i lågenergihus (nZEB) är ett utmärkt val! Det har visat sig inte minst genom de projekt (så kallade annex) - inom samarbetsprogrammet Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP) - som ägnats åt detta, och det stora antalet medlemsländer som medverkat i annexen. I det senaste numret av HPT Magazine får vi en översikt av nyttan av att använda värmepumpar i lågenergihus.

I Foreword presenteras området av projektledaren för annexen. Två av de tematiska artiklarna redogör för lagar, direktiv och standarder för nZEB, medan de övriga tre fokuserar på värmepumparnas roll i byggnader. I Column ges några tänkbara orsaker till att värmepumpar intar en så blygsam roll i EU:s ramverk av policies. Vidare summeras två nyligen avslutade annex, Cold Climate Heat Pumps och Heat Pumps in Smart Grids. Läsvärda är också News in focus samt en konferensrapport, båda med inriktning på den ökande användningen av luft-värmepumpar i Kina.

HPT Magazine kan också laddas ner gratis via denna länk:


HPT Magazine ges ut av Heat Pump Centre (HPC) som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader för samarbetsprogrammet Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP). Besök vår webbplats, http://heatpumpingtechnologies.org/

tisdag 21 november 2017

Internationalisering och Restströmmar från skogsbruket – två aktuella områden för närvärmesektorn och dess framtid!

Inbjudan till workshop inom FRAMTIDA NÄRVÄRME

Vilka utmaningar står närvärmesektorn inför vad gäller internationalisering, marknad och policy, främst i ett EU perspektiv men även globalt? På den nationella arenan diskuteras idag kring restströmmar från skogsbruket och sågverk vad gäller t ex policy, styrmedel och logistiklösningar! Dessa frågor, tillsammans med uppdateringar från några aktuella projekt inom Bränsleprogrammet, kommer vi behandla på denna workshop. Vi kommer även göra en sammanfattning av arbetet inom forumet Framtida Närvärme, och tillsammans med er deltagare göra ett avstamp inför framtida arbete och samverkan!

Varmt välkomna!

Medverkan är öppen och gratis – och du behöver inte ha deltagit i föregående workshopar!

Tid: 30 november 2017 (start kl 10.00)

Lokal: Drottning Kristinas väg 61 i Stockholm (RISE f.d. Innventias lokaler, vid KTH)

Arrangör: RISE, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Luleå Tekniska Universitet

Anmälan (via epost) till: Christoffer Boman, christoffer.boman@umu.se, senast 27 november.

Har du frågor, kontakta: Christoffer Boman (UmU); 072-2010054, christoffer.boman@umu.se eller Staffan Carlsson (RISE); 072-7115596, staffan.carlsson@ri.se


Agenda (Framtida Närvärme, 30 nov 2017)

9.45 - 10.00 Registrering och kaffe

10.00 - 10.30 Introduktion
Välkommen! Introduktion Framtida Närvärme, tidigare workshops och presentation av dagens workshop (Staffan Carlsson, RISE, och Christoffer Boman, UmU)

10.30 - 11.30 Internationalisering, utmaningar, möjligheter

10.30 – 11.00 Närvärme utanför Sverige (Anders Hjörnhede, RISE)

11.00 – 11.30 Innovationskluster Bioenergi- en branschöverskridande mötesplats (Susanne Paulrud, RISE)

11.30 - 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Restströmmar från skogen – marknad, policy, potential, logistik

13.00 - 13.30 Restströmmar från skogsbruket och skogsindustrier (Dimitris Athanassiadis, SLU)

13.30 - 14.00 Nya direktiv och annat nytt på gång inom området skogsbränlen (Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen)

14.00 - 14.40 Projektpresentationer (Bränsleprogrammet - Omvandling)

14.00 – 14.10 Pelletsutveckling för att möta kommande produkt-, säkerhets- och emissionskrav (Michael Finell, SLU)

14.10 – 14.20 CFD modellering som utvecklingsverktyg för effektiv och miljövänlig pyrolysoljeförbränning (Henrik Wiinikka, RISE-ETC)

14.20 – 14.30 Sänkning av kväveoxid- och stoftemissioner samt förlängd livslängd genom rökgasåterföring i en pelletsbrännare 750 kW (Susanne Paulrud, RISE och Robert Ingvarsson, Janfire)

14.30 – 14.40 Bränsleadditiv och sameldning för reduktion av stoftemissioner i biobränsleeldade närvärmeanläggningar (Christoffer Boman, Umeå universitet)

Poster presentationer (övriga delprojekt i programmet)

14.40 - 15.10 Fika

15.10 - 17.00 Syntes och Avslutning – Summering, Framtid, Fortsatt samverkan
Gruppdiskussioner och sammanfattande presentationer! (Alla)
Avslutande syntes, diskussion om framtida samverkan, fortsatt mötesplattform, m m! (Alla, leds av Staffan Carlsson och Christoffer Boman)

Framtida Närvärme skapar en kunskapsbrygga mellan industri och existerande forskningsfält. Genom samverkan mellan industri, institut och universitet bidrar Framtida Närvärme till att utveckla allmänna och användbara koncept för konstruktion och drift av nästa generations medelstora biobränslepannor så att Närvärmesektorn i framtiden skall kunna använda en bredare råvarubas för biobränsle med säkrad bränslekvalitet, hög tillgänglighet, effektivitet och bättre miljöprestanda. Projektet löper t.o.m. 2017 är finansierat av Energimyndigheten

Bedöm renoveringens hållbarhetskonsekvenser med Renobuild

Att bedöma konsekvenserna på hållbarhet av en bostadsrenovering är inte helt enkelt. Med det nya praktiska och kostnadsfria verktyg Renobuild som RISE tagit fram kan det nu bli lättare att bedöma påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.


Renoveringar föregås ofta av akuta tekniska problem men brukar också drivas av mål om minskad energianvändning, förbättrade livsvillkor för boende samt ekonomisk vinst. Men att veta hur dessa mål ska uppnås och balanseras är inte alltid lätt. Därför har forskningsinstitutet RISE i samverkan med partners i fastighetsbranschen tagit fram Renobuild – ett beslutsstöd för att utvärdera renoveringar utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

– Tanken är att verktyget ska användas tidigt i processen för en planerad renovering. Det kan användas till att utvärdera olika alternativ, till exempel kan man jämföra om man endast ska renovera det som är absolut nödvändigt eller om man ska sätta in olika energieffektiviserande åtgärder som tilläggsisolering eller byte av ventilationssystem. Det kan också handla om att utvärdera före det ska genomföras en större ombyggnation, eller hur man kan göra tryggare utemiljöer, säger Francesco Sacco, huvudansvarig för Renobuild på RISE.

Genom att föra in data om kostnader (investeringar, reinvesteringar eller utbyte, underhåll, energi och hyresändringar), miljö (uppvärmningsform, klimatskal, material, förändring i energianvändning) och den sociala påverkan av renoveringen (innemiljö, utemiljö, boendevillkor) ska verktyget kunna ge svar i form av livscykelkostnader, koldioxidekvivalenter på utsläpp och ett värde som beskriver den sociala påverkan. Resultaten kan användas som diskussions- och beslutsunderlag om vilka åtgärder man ska gå vidare med.

– Vår utgångspunkt är att verktyget ska kunna användas av beslutsfattare inom renovering, och att man inte ska behöva vara specialist för att förstå det. Vi hoppas att Renobuild ska hjälpa många med beslutsstöd i kommande renoveringar! säger Francesco Sacco.


För mer information

Francesco Sacco, RISE, francesco.sacco@ri.se, 010 - 516 52 72

Ladda ner det kostnadsfria verktyget här: www.renobuild.se

onsdag 15 november 2017

Gröna takhandboken - en vägledning och handbok

c/o City är ett Vinnova-finansierat utmaningsdrivet innovationsprojekt vars mål har varit att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplaneringen. Det skulle resultera i hållbara och attraktiva helhetslösningar i internationell framkant när det gäller gröna taksystem och liknande anläggningar. I projektet medverkar förutom Stockholm Stad också RISE, SWECO, SGRI, SLU, White arkitekter, Icopal AB och RISE CBI.

Under hösten 2017 har c/o City arrangerat frukostseminarier med temat gröna tak. Presentationerna har bland annat handlat om fukt, energi och brand kopplat till gröna tak, värden och nyttor och skötsel av gröna tak. Under hösten kommer kommer ett urval av de filmade presentationerna att publiceras.

Först ut är Carl-Magnus Capener från RISE som föreläste om den nyligen publicerade ”Gröna takhandboken – vägledning och handbok”. I filmen kan du höra mer om Gröna takhandboken och några av de lösningar som de presenteras i den. Länk till den inspelade föreläsningen.

Carl-Magnus medverkar även som föreläsare på c/o Citys konferens ”Gröna lösningar skapar levande städer” i Stockholm den 17 november.

Kontaktperson: Carl-Magnus Capener

tisdag 14 november 2017

Projekt som minskar avfallet får 40 miljoner kronor

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Nu öppnar dess tredje utlysning. Den föregående lockade ovanligt många ansökningar.
Lösningar som gör materialanvändningen mer hållbar, radikala idéer som minskar avfallet samt metoder för att locka fler att arbeta inom detta område – sådana projektförslag har extra stor chans att bli beviljade i den just öppnade utlysningen i RE:Source.

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source arbetar för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Nu öppnar programmets tredje utlysning som erbjuder 40 miljoner kronor i stöd till forskning och utveckling inom området. Projekten ska gälla de tre samhällsutmaningar som RE:Source möter: resurseffektivt samhälle (vilket innebär förebyggande av avfall), hållbar materialförsörjning och hållbart energisystem.

Minska avfallet och öka kompetensen


Särskilt fokus i denna utlysning ligger på innovativa lösningar för att:

  • Minska avfallet, exempelvis genom att återanvända, reparera, undvika svinn, använda material med lång livslängd eller låta tjänster ersätta varor.
  • Förbättra arbetsmiljön, så att fler vill arbeta med material- och avfallsfrågor. Detta för att öka kompetensen inom området och ge det ytterligare utveckling.

- Hittills har RE:Source haft många projekt inom materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source apropå den just öppnade utlysningen.

- Hittills har RE:Source haft många projekt riktade mot förbättrad materialåtervinning eller energiutvinning ur avfall. Nu vill vi öka hållbarheten ytterligare genom att stödja lösningar som kan bidra till att minska mängden avfall, säger Johan Felix, innovationsledare i RE:Source.

- Vi ser också en stor potential att förbättra arbetsmiljön inom området genom att utveckla till exempel automationslösningar, arbetssätt och kompetens.

Banbrytande förändringar


En mindre del av finansieringen är öronmärkt till projekt som prövar radikalt nytänkande idéer för att kraftigt minska avfallet.
- Orsaken är att vi vill locka fram idéer som kan leda till banbrytande förändringar, både för att spara vår planets resurser och bidra till ökad konkurrenskraft för Sverige, säger Johan Felix.


Sök medel senast 6 februari


Pengarna i utlysningen kommer från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Sista dag för ansökningar är 6 februari 2018. En grupp av externa bedömare granskar dem innan beslut fattas av Energimyndigheten, vilket sker i juni. Projekten kan sedan starta tidigast sommaren 2018.
Den som vill veta mer om utlysningen är välkommen på RE:Source-dagen i Stockholm den 23 november. Mer info här

Mer information

Johan Felix, innovationsledare för RE:Source
Telefon: 0733-94 09 43, e-post: johan.felix@resource-sip.se

Fakta

RE:Source är ett av 17 strategiska innovationsprogram och har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Det startade sin första treårsetapp 2016 och är planerat att rulla i tolv år.

RE:Source finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas och leds av RISE  Research Institutes of Sweden i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea.

Webbsida: resource-sip.se